Fyzická osoba Martin Jurečka (dále jen „Poskytovatel“) vydává tentoReklamační řád telekomunikačních služeb uzavřené počítačové sítě FenixNet na základě ustanovení zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění a č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tento Reklamační řád popisuje základní postupy při uplatňování práv a povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a Smluvních dokumentů Smluvními stranami.

2. Definice základních pojmů

2.1.V tomto Reklamačním řádu mají následující slova níže uvedený význam. Jejich význam zůstává i v případě, že jsou uvedena v množném čísle, nezměněn. Pojmy, které zde nejsou definovány, jsou definovány ve Všeobecných podmínkách poskytování telekomunikačních služeb sítě FenixNet

a)Reklamace: úkon, při kterém Účastník uplatňuje nároky vůči Poskytovateli za neposkytuní služby nebo za částečné neposkytnutí služby, ke které se poskytovatel závázal Smlouvou o zajištění přístupu do uzabřené počítačové sítě FenixNet

b)Reklamační řízení: postup Poskytovatele, při kterém je rozhodováno o vyřízení Reklamace Účastníka podle podmínek tohoto Reklamačního řádu a obecně závazných právních předpisů

c)Vyšší moc: především přírodní katastrofa (záplavy, bouřky, vichřice, zemětřesení a podobně), válečný stav, výjimečný stav atd.

d)Závada: stav, při kterém je omezeno nebo znemožněno využívání Služby. Jedná se zejména o nedodržení standardní kvality Služby.

3.Rozsah odpovědnosti

3.1.Poskytovatel odpovídá za rozsah, cenu a kvalitu těch Služeb, které poskytuje v souladu se Smlouvou, Produktovou specifikací nebo Technickou specifikací, v případě, že smluvně dohodnutá Služba nedosahovala kvality, parametrů a vlastností v souladu se Smluvními dokumenty nebo pokud za Službu nebyla účtována cena v souladu se Smluvními dokumenty.

3.2.Účastník má právo uplatnit Reklamaci, pokud se domnívá, že poskytovaná Služba neodpovídá svým rozsahem, kvalitou nebo cenou smluvním podmínkám.

3.3.V případě, že Účastník požaduje kompenzaci za Službu se sníženou kvalitou nebo za neposkytnutou Službu z důvodu Závady, Poskytovatel takovou kompenzaci poskytne pouze tehdy, je-li tato Závada zjištěna současně Poskytovatelem nebo je-li si jí Poskytovatel vědom. V ostatních případech bude poskytnuta kompenzace pouze tehdy, pokud Účastník bezprostředně (max. do 24 hodin) po zjištění Závady toto oznámí Poskytovateli.

3.4.Poskytovatel není zodpovědný za škody, které vzniknou Účastníkovi tím, že Služba byla poskytnuta omezeně nebo nebyla poskytnuta vůbec.

3.5.Poskytovatel neodpovídá za neposkytnutí Služby nebo její sníženou kvalitu, pokud je toto způsobeno působením Vyšší moci.

3.6.Poskytovatel neodpovídá za neposkytnutí Služby nebo její sníženou kvalitu, pokud Účastník neučinil kroky k bezproblémovému provozu ani 1 měsíci po oznámení o změně platných technických standardů a nutnosti změny síťového vstupu Účastníka.

3.7.Není-li smluvně stanoveno jinak a je-li Služba nedostupná Účastníkovi z důvodu Závady v síti Poskytovatele v jednom dni po dobu delší než 12 hodin, poskytne Poskytovatel Účastníkovi slevu na měsíčním poplatku za tuto Službu ve výši jedné třicetiny z tohoto poplatku za každý takový den, maximálně však do výše ceny předmětu Smlouvy.

4.Způsob a místo uplatnění reklamace

4.1.Reklamace se uplatňuje:

a)písemně - na kontaktní adrese Poskytovatele

b)emailem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

c)pomocí SMS - +420 737 775473

4.2.Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na Smlouvě o zajištění přístupu do uzavřené počítařové sítě FenixNet a na internetových stránkách Poskytovatele.

4.3.Reklamace musí být nahlášena neprodleně. Od této doby se počítá celková doba Závady, z níž se určí sleva za řádně neposkytnutou Službu. V případě nahlášení závady pomocí SMS. je považováno za dobu nahlášení závady datum a čas odeslané SMS od uživatele, při nahlášení závady emailem, je považováno za dobu datum a čas odeslání emailu, a při nahlášení závady písemně, je považováno za datum uplatnění reklamace datum doručení, kde v případě sporu o datumu doručení je to nejpozději sedmý pracovní den od odeslání.

4.4.Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

a)identifikační údaje Účastníka – číslo Smlouvy o zajištění přistupu do uzavřené počítačové sítě FenixNet

b)předmět Reklamace a přesný popis závady

c)doba, které se reklamace týká

5.Lhůty pro uplatnění reklamace

5.1.Reklamace týkající se nesprávného vyúčtování ceny za poskytovanou Službu musí být podána nejpozději 2 měsíce od data, v němž bylo vyúčtování chybně vystaveno. Po tomto termínu nárok na Reklamaci zaniká. Uplatnění Reklamace proti výši účtovaných cen nemá odkladný účinek a Účastník je povinen uhradit fakturovanou částku nejpozději v den její splatnosti.

5.2.Reklamace týkající se jiných závad musí být podány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů.

5.3.Pokud Účastník zmešká lhůtu pro Reklamaci proti nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou Službu, může požádat písemně o prominutí zmeškané lhůty. Pokud Poskytovatel dojde k názoru, že Účastník promeškal lhůtu ze závažných důvodů, může zmeškanou lhůtu Účastníkovi prominout. Poskytovatel vyrozumí Účastníka o výsledku rozhodnutí do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho žádosti.

5.4.Poskytovatel nepromine zmeškání lhůty, pokud Reklamace nebyla podána do 3 měsíců ode dne uplynutí lhůty na Reklamaci.

5.5.Prominout nelze zmeškání zákonné nebo dohodnuté záruční lhůty.

6.Lhůty pro vyřizování reklamací a vrácení přeplatků, práva po skončení reklamačního řízení

6.1.Lhůta pro vyřízení Reklamace je stanovena podle složitosti a technické nebo administrativní náročnosti.

6.2.Poskytovatel začne s řešením reklamace neposkytováné služby zcela nebo částečné nejpozději třetí pracovní den od data nahlášení této reklamace.

6.3.U jednoduchých případů, které nevyžadují technické šetření, bude Reklamace vyřízena do 7 kalendářních dnů ode dne doručení Poskytovateli.

6.4.U složitějších případů, které vyžadují technické šetření, bude Reklamace vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení Poskytovateli.

6.5.V případě Reklamace mezinárodních služeb je lhůta pro vyřízení 60 kalendářních dnů ode dne doručení Poskytovateli.

6.6.Částku uznané Reklamace vrátí Poskytovatel Účastníkovi formou dobropisu v následujícím vyúčtování po kladném vyřízení Reklamace nebo jiným způsobem dohodnutým s Účastníkem. Poskytovatel se zavazuje vrátit takto vzniklý přeplatek do 30 kalendářních dnů ode dne kladného vyřízení Reklamace.

6.7.Poskytovatel si vyhrazuje právo použít takto vzniklý přeplatek k vyrovnání svých splatných pohledávek za Účastníkem.

6.8.Právo na vrácení uznané částky na základě kladně vyřízené Reklamace, kterou nebylo možno vrátit pro překážky na straně reklamujícího, se promlčuje ve lhůtách stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

6.9.V případě, že Účastník nesouhlasí s výsledkem Reklamačního řízení, může se bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení výsledku Reklamačního řízení, obrátit na Český telekomunikační úřad.

7.Stížnosti a připomínky

7.1.Stížnosti a připomínky Účastníků k poskytovaným Službám se přijímají:

a)písemně - na kontaktní adrese Poskytovatele

b)emailem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

a jsou vyřizovány v souladu se Všeobecnými podmínkami, tímto Reklamačním řádem a obecně závaznými právními předpisy.

7.2.Je-li předmětem stížnosti reklamace kvality, rozsahu nebo ceny poskytnutých Služeb, je na tuto stížnost nahlíženo jako na Reklamaci a postupy při jejím vyřizování se řídí zásadami tohoto Reklamačního řádu.

8.Závěrečná ustanovení

8.1.Reklamační řád je k nahlédnutí na webových stránkách poskytovatele www.fenixnet.info

8.2.Platnost a účinnost tohoto Reklamačního řádu je od 1.7.2010.